Regulamin dodawania ogłoszeń w serwisie www.portalsosnowiec.pl - newsy z ostatniej chwili i ważne wiadomości o Sosnowcu i z kraju - Portal Sosnowiec
close
Portal Sosnowiec

Regulamin dodawania ogłoszeń w serwisie www.portalsosnowiec.pl

 

I. Informacje wstępne

1. W niniejszym regulaminie zawarto zasady zamieszczania przez użytkowników serwisu internetowego www.portalsosnowiec.pl ogłoszeń.

2. Celem funkcji ogłoszenia jest umożliwienie użytkownikom porozumiewania się między sobą, mającego na względzie ułatwienie w dokonywaniu transakcji przez zamieszczanie w serwisie ogłoszeń.

3. Kontakt z właścicielem serwisu www.portalsosnowiec.pl jest Telefon kontaktowy – 5 30 30 88 88 adres e-mail admin@portalsosnowiec.pl

 

II. Opłaty i prowizje

1. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne

2. Serwis nie pobiera opłat związanych z publikacją ogłoszeń

3. Serwis nie pobiera opłat związanych z prowizją za dokonane transakcje

 

III. Korzystanie serwisu

1. Ogłoszenia mogą dodawać osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają zdolność do wykonywanie czynności prawnych

2. Ogłoszenia mogą dodawać firmy

3. Ogłoszenia mogą dodawać osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia. Zakres działań osób niepełnoletnich, które ukończyły 13 rok życia regulowane są przepisami obecnie obowiązującego prawa, oraz niniejszym regulaminem i regulaminem serwisu www.portalsosnowiec.pl

4. Serwis nie dokonuje weryfikacji tożsamości ani wieku użytkowników, w związku z tym nie odpowiada za wiarygodność danych oraz ewentualne szkody powstałe na skutek ich niepoprawności.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności, za celowe wprowadzenie w błąd innych użytkowników, przez podanie danych niezgodnych z prawdą i niezgodnych z niniejszym regulaminem.

6. Użytkownicy, którzy dodają ogłoszenia w serwisie www.portalsosnowiec.pl są zobowiązani, do podawania prawdziwych danych.

7. Użytkownicy, którzy są zainteresowani kupnem rzeczy znajdujących się w ogłoszeniu, zobowiązani są do podawania prawdziwych danych.

8. Użytkownicy są zobowiązani do:

 • korzystania z serwisu, tak by nie zakłócać swoimi działaniami jego funkcjonowania.
 • rezygnacji z używania urządzeń oraz oprogramowania, które w jakikolwiek sposób mogłoby zakłócić funkcjonowanie serwisu
 • rezygnacji z rozsyłania niepożądanych informacji handlowych – SPAM (tego rodzaju treści będą automatycznie usuwane z serwisu www.portalsosnowiec.pl)
 • niezamieszczania treści niezgodnych z niniejszym regulaminem, niezgodnych z regulaminem serwisu oraz niezgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
 • Proszenia o zgodę serwisu w celu wykorzystania materiałów umieszczonych na łamach serwisu do użytku osobistego.

9. Każdy użytkownik serwisu jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia administratora o fakcie łamania postanowień niniejszego regulaminu oraz naruszenia praw danego użytkownika w ramach korzystania z serwisu.

10. W uzasadnionych przypadkach serwis podejmie określone działania, mające na celu naprawienie powstałej  szkody.

11. Użytkownicy serwisu ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonywane na łamach serwisu.

12. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności strony www.portalsosnowiec.pl na czas prowadzonych prac modernizacyjnych oraz rozwiązywania problemów technicznych serwisu.

13. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów zawartych na łamach serwisu wymaga pisemnej zgody jego właściciela.

14. Zabrania się pobierania, przetwarzania i wykorzystywania danych oraz innych informacji dostępnych na łamach serwisu w celu dalszego udostępniania w internecie oraz poza nim.

15. Elementy graficzne, zdjęcia oraz rozwiązania techniczne podlegają ochronie praw autorskich.

 

IV Zamieszczanie ogłoszeń

1. Ogłoszenia mogą być dodawane przez użytkowników serwisu na podstawie art.14 ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

2. Ogłoszenia zawarte na stronie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w oparciu o art.71 Kodeksu Cywilnego.

3. Dodawanie ogłoszeń następuje po wypełnieniu właściwego formularza.

4. W formularzu dodania ogłoszenia należy wpisać adres e-mail oraz potwierdzić dodanie ogłoszenia klikając w linka aktywujący ogłoszenie.

5. Po weryfikacji poprawności adresu e-mail ogłoszenie zostaje automatycznie dodane.

6. Dopuszcza się dodanie jednego przedmiotu w ramach jednego ogłoszenia.

7. Zamieszczone duplikaty ogłoszeń będą automatycznie usuwane.

8. Zamieszczanie ogłoszeń możliwe jest jedynie w dopasowanej do ogłoszenia kategorii. (przykładem może być ogłoszenie o pracę, które powinno znaleźć się w kategorii praca, a nie w kategorii kosmetyki). Źle dodane ogłoszenia będą automatycznie usuwane.

9. Użytkownik, umieszczający ogłoszenie na łamach serwisu ma obowiązek dodania ogłoszenia we właściwej kategorii.

10. Użytkownik ma obowiązek umieścić w ogłoszeniu opis zgodny z prawdą. Nie należy wprowadzać użytkowników w błąd niepoprawnym opisem.

11. Za opis produktu niezgodny ze stanem faktycznym serwis nie odpowiada oraz nie ponosi żadnych konsekwencji wprowadzenia w błąd innych użytkowników.

12. Zamieszczając ogłoszenie użytkownik oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa własności, prawa autorskie, oraz prawa pokrewne do oferowanego produktu. Za powyższe dane całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik.

13. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie oświadcza, że treści zawarte w ogłoszeniu oraz przedmioty sprzedaży nie naruszają praw osób trzecich. Za powyższe dane całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik.

14. Użytkownik zobowiązany jest do niezamieszczania ogłoszeń, które pozostają w sprzeczności z prawem, oraz niniejszym regulaminem.

15. Zabrania się wystawiania na sprzedaż przedmiotów, które należą do osób trzecich, nieświadomych o ich wystawieniu na sprzedaż. Aby móc wystawić produkt należący do osoby trzeciej, należy mieć jej oficjalną zgodę i pozwolenie.

16. Serwis nie odpowiada za wystawienie na sprzedaż przedmiotów, które nie pozostają w zgodzie z niniejszym regulaminem oraz obowiązującym prawem.

17. Zabrania się umieszczania ogłoszeń fikcyjnych

18. Zabrania się dodawania ogłoszeń reklamowych oraz promocyjnych bez wcześniejszego ustalenia tego z właścicielem serwisu www.portalsosnowiec.pl

19. Zabrania się dodawania zdjęć przedmiotu zawierających znak graficzny, znak wodny innych portali o tematyce miejskiej lub portali ogłoszeniowych.

20. Zabrania się dodawania zdjęć przedmiotów zawierających informację o stronie www, zdjęć niezawierających przedmiotu

21. Dodawanie ogłoszeń sprzedaży psa i kota możliwe jest jedynie dla właścicieli hodowli, która jest zarejestrowana. Do sprzedaży dopuszcza się jedynie psy i koty rodowodowe. W opisie ogłoszenia powinna znajdować się nazwa stowarzyszenia, nazwa miotu.  Serwis www.portalsosnowiec.pl ma prawo do usunięcia ogłoszenia, jeśli uzna je za niezgodne z niniejszym regulaminem.

22. Koty i psy będące przedmiotem ogłoszenia, niemające rodowodu mogą być wystawione w sekcji „oddam za darmo”.

23. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji zawartych w dodawanych ogłoszeniach przez użytkowników, oraz wartość zawartych w ogłoszeniach informacji dla innych użytkowników serwisu.

24. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za łącza internetowe, które zostają udostępnione w treści ogłoszenia.

25. Serwis ma prawo do wykorzystywania zawartych na jego łamach ogłoszeń, do działań marketingowych i działań służących wszelakiej promocji serwisu.

26. Serwis ma prawo do  utrzymywania w bazie danych ogłoszeń, które straciły ważność lub zostały usunięte przez użytkownika, celem ich archiwizacji.

 

V. Charakter sprzedawanych rzeczy

1. Produkty wystawione na sprzedaż mogą być nowe i używane

2. Do zamieszczania ogłoszeń mają prawo osoby fizyczne oraz podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą.

3. Możliwość dodawania ogłoszeń mają również organizacje, które nie posiadają osobowości prawnej, mające we własnym imieniu nabywać i zbywać towary, produkty, usługi.

4. Zabrania się wystawienia na sprzedaż:

 • alkoholu.
 • papierosów oraz wyrobów tytoniowych.
 • substancji psychoaktywnych – dopalaczy, narkotyków, substancji o działaniu odurzającym, środków psychotropowych.
 • leków oraz wyrobów farmakologicznych.
 • nośników oraz produktów posiadających symbolikę faszystowską, komunistyczną lub totalitarną.
 • przedmiotów, zdjęć o raz innych rzeczy, które mogą w jakikolwiek sposób nawoływać do nienawiści zwłaszcza na tle różnic etnicznych, narodowościowych, rasowych, religijnym.
 • Przedmiotów i zdjęć z treściami erotycznymi, pornograficznymi, obscenicznymi oraz pozostającymi w wyraźnej niezgodzie z opinią publiczną, przeznaczonych dla osób poniżej 18 roku życia.
 • Pisemnych oraz przedstawionych w formie elektronicznej prac magisterskich, dyplomowych, wypracowań oraz innych podobnych treści.
 • Materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, broni nabojów oraz różnego rodzaju amunicji. Dotyczy to produktów, których zakup możliwy jest dla osób posiadających uprawnienia.
 • Zabrania się sprzedaży gazu, miotaczy gazu oraz gazu pieprzowego.
 • Przedmiotów i produktów, które mogą nieść niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi oraz zwierząt. Dotyczy to również środowiska.
 • Przedmiotów, które zostały skradzione lub pochodzą z innego rodzaju przestępstw
 • Przedmiotów, które w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa autorskie lub prawa własności osób trzecich.
 • Szczątków zwierzęcych, ludzkich, zwłok oraz organów.
 • Zwierząt należących do gatunków wyłączonych z handlu i będących pod ochroną.
 • Martwych zwierząt, których gatunek jest pod ochroną.
 • Sprzętów należących do firm NC+, Cyfrowy Polsat.
 • Papierów wartościowych oraz udziałów w spółkach.
 • Usług bankowych, polis oraz produktów ubezpieczalni.
 • Produktów związanych z działalnością piramid finansowych.
 • Przedmiotów, oprogramowań oraz samych kluczy seryjnych naruszających przepisy prawa.
 • Urządzeń oraz programów zawierających wirusy.
 • Szkodliwego oprogramowania, które przeznaczone jest do wykradania danych.
 • Danych osobowych.
 • Usług dotyczących marketingu szeptanego w tym złośliwego mailingu
 • Zarejestrowanych kart telefonicznych.
 • Pojazdów bez dołączonego dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu. Zabrania się również sprzedaży samych dowodów rejestracyjnych bez pojazdu, oraz samych kart pojazdu bez pojazdu.

 

VI. Transakcje zawarte pomiędzy użytkownikami oraz odpowiedzialność

1. Ze względów bezpieczeństwa serwis zaleca osobiste zawieranie transakcji. Bezpośredni kontakt z użytkownikami zmniejsza ryzyko oszustwa.

2. Ze względów bezpieczeństwa serwis zaleca bezpośredni odbiór zakupionych przedmiotów. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za oszustwa polegające na niewysłaniu zakupionych przedmiotów.

3. Serwis nie zaleca zawierania umów kupna-sprzedaży na odległość. Zwłaszcza, tych którym towarzyszy przekazanie płatności na odległość. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za oszustwa mogące wyniknąć na drodze zawarcia takiej umowy.

4.  Zawarcie umowy kupna-sprzedaży odbywa się bezpośrednio pomiędzy użytkownikami serwisu. Serwis nie uczestniczy w tego rodzaju umowach, nie jest również mediatorem sporów.

5. Serwis www.portalsosnowiec.pl nie bierze udziału w pośrednictwie między użytkownikami zawierającymi umowę kupna-sprzedaży.

6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników niegodne z prawem oraz z niniejszym regulaminem.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się częściowe lub całkowite ze złożonych innym użytkownikom zobowiązań.

8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności na niewykonanie uzgodnionej transakcji, oraz nieprzekazanie sprzedanych produktów.

9.  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za sprzedaż przedmiotów do których użytkownik nie posiada praw autorskich oraz prawa własności.

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa oraz zasad zawartych w niniejszym regulaminie przez użytkowników serwisu.

 

VII. Reklamacje

1. Reklamacje należy zgłaszać do operatora serwisu używając do tego poczty elektronicznej. Maila z reklamacją prosimy przesyłać na adres admin@portalsosnowiec.pl

2. W reklamacji należy umieścić dane zgodne ze stanem faktycznym. W reklamacji powinno znaleźć się imię, nazwisko, adres poczty elektroniczne, numer telefonu oraz opis sytuacji i powód zgłoszenia reklamacji.

3. Operator serwisu rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

4. W wypadku konieczności uzupełnienia danych w reklamacji, operator poinformuje o tym użytkownika. Automatycznie czas rozpatrzenia reklamacji może się przedłużyć o dodatkowe dni.

5. Reklamacje, które nastąpią w wyniku nastąpią w wyniku niestosowania się z postanowień zawartych w niniejszym regulaminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1.Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

2. O dokonaniu zmian użytkownicy  będą informowani na stronie głównej portalu.

3. Zmiany w regulaminie będą obowiązywały od momentu jego publikacji.

4. Użytkownicy, którzy nie zgodzą się z wprowadzonymi zmianami w regulaminie, powinni usunąć swoje ogłoszenia z serwisu i zaprzestać korzystania z niego, poprzez nieodwiedzanie serwisu www.portalsosnowiec.pl

 

Zaufani partnerzy