Regulamin serwisu www.portalsosnowiec.pl - newsy z ostatniej chwili i ważne wiadomości o Sosnowcu i z kraju - Portal Sosnowiec
close
Portal Sosnowiec

Regulamin serwisu www.portalsosnowiec.pl

 

 

ZASADY OGÓLNE

 

1. W niniejszym regulaminie zawarto wszystkie zasady, jakie obowiązują podczas korzystania z serwisu www.portalsosnowiec.pl. Zasady te, odnoszą się do korzystania z serwisu za pośrednictwem strony internetowej.

 

1.1 Regulamin określający zasady korzystania z serwisu znajduje się na stronie serwisu www.portalsosnowiec.pl

 

1.2 Użytkownik korzystający z serwisu www.portalsosnowiec.pl oświadcza, że zapoznał się z zasadami serwisu, zawartymi w niniejszym regulaminie, akceptuje je oraz zobowiązuje się do bezwzględnego ich przestrzegania.

 

2. Kontakt z właścicielem serwisu jest Telefon kontaktowy – 5 30 30 88 88 adres e-mail admin@portalsosnowiec.pl

 

3. Znaczenie określeń używanych w regulaminie serwisu www.portalsosnowiec.pl:

 

Regulamin – Ogół zasad obowiązujących na portalu, zawartych w tym dokumencie

 

Serwis – Platforma informacyjna udostępniona w Internecie, która umożliwia korzystanie z dostępnych na niej treści, udostępnianie ich oraz komentowaniu. Treści zawarte w serwisie dostępne są pod adresem www.portalsosnowiec.pl oraz na portalu Facebook na funpage Portal Sosnowiec. Udostępniane treści mają charakter informacyjny ogólny oraz miejski.

 

Użytkownik – jest to osoba fizyczna, która korzysta z treści zawartych w serwisie, zamieszcza komentarze lub przesyła propozycje tematów, do umieszczenia na łamach serwisu.

 

Materiał – Artykuły zawarte na łamach serwisu, zdjęcia, linki i wszystkie inne dane znajdujące na stronie www.portalsosnowiec.pl

 

Komentarz – Dane w formie tekstu, obrazu oraz linku przesłane do serwisu za pomocą urządzeń elektronicznych. Komentarze są automatycznie dodawane w miejscu wybranym przez użytkownika, a wcześniej wybranym przez operatora.

 

Teksty informacyjne – Dane w formie tekstu, obrazu oraz linku przekazane przez użytkowników do serwisu przy użyciu urządzeń elektronicznych. Teksty informacyjne oznaczane są, jako informacje przeznaczone do publikacji na łamach serwisu. Publikacja tekstów informacyjnych następuje po ich zaakceptowaniu przez informatora.

 

Cookie – informacje zapisywane przez serwer w komputerze lub innych urządzeniu elektronicznym w formie cookie.txt, który może zostać wykorzystany przez serwer podczas kolejnego połączenia się danego urządzenia.

 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu, które umożliwią korzystanie z serwisu w dobrej jakości to  komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, posiadający system operacyjny oraz przeglądarkę stron internetowych.

 

4. Zabrania się korzystania z serwisu w sposób inny niż dopuszczony, bez wyraźnej zgody operatora. Operator ma prawo do odmowy opublikowania komentarzy (tekstów informacyjnych, zdjęć, wpisów) na łamach serwisu bez podania przyczyny.

 

5.  Zabrania się przekazywania do publikacji na łamach serwisu materiałów, komentarzy, zdjęć, wypowiedzi oraz tekstów informacyjnych, które naruszają prawo osób trzecich, w tym prawa autorskie oraz dobra osobiste. Zabrania się również przekazywania do publikacji materiałów sprzecznych z prawem lub naruszających dobra moralne i etyczne. Szczegóły treści dopuszczonych do publikacji zawiera punkt 6 regulaminu serwisu.

 

5.1 Operator lub osoba upoważniona będzie usuwać z serwisu komentarze, teksty informacyjne, zdjęcia, wpisy i inne treści pozostające w sprzeczności z prawem, naruszające prawa autorskie, prawa własności oraz prawa osób trzecich. Informacje o pojawieniu się takich treści na łamach serwisu, należy zgłaszać operatorowi telefonicznie, pod nr tel. 5030308888 lub za pośrednictwem e-maila admin@portalsosnowiec.pl

 

5.2 Operator nie będzie ponosił odpowiedzialności prawnej za treści (teksty informacyjny, zdjęcia, wpisy) publikowane przez użytkowników. Nie ponosi również odpowiedzialności za zgodność z prawem treści umieszczanych na serwisie przez użytkowników.

 

6. Operator nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności związanej z dokładnością i aktualnością publikowanych na łamach serwisu informacji. Operator nie odpowiada za wykorzystanie treści zamieszczonych na łamach serwisu przez użytkowników do działań niedozwolonych lub niezgodnych z prawem.

 

7. Operator nie odpowiada za skutki niewłaściwego wykorzystania przez użytkownika informacji, zaczerpniętych z treści publikowanych na łamach serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialności za podjęte na ich podstawie decyzje, oraz ich skutki.

 

8. Jeśli osoba trzecia zwróci się do operatora z prośbą o naprawienie szkód związanych z publikacją treści na łamach serwisu, operator poczyni właściwe kroki mające na celu ich likwidację. Jeśli szkody osoby trzeciej zostały wyrządzone przez użytkownika serwisu, jest on zobowiązany do jej naprawy. W takim momencie operator jest zwolniony od odpowiedzialności względem osoby poszkodowanej. Cała odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku, który działał niezgodnie z regulaminem i wyrządził szkodę osobie trzeciej. Użytkownik zostaje również zobowiązany do poniesienia wszelkich wydatków na likwidację wyrządzonych szkód zarówno operatorowi, jak i osobie trzeciej.

 

9. Wszyscy użytkownicy serwisu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zasad regulaminu serwisu www.portalsosnowiec.pl, Prawa prasowego, przepisów kodeksu cywilnego, a także praw własności intelektualnej w tym ustawy o prawie autorskim i pokrewnych.

 

10. Zakazuje się korzystania z serwisu w sposób niezgodny z regulaminem, pozostający w sprzeczności z zasadami moralnymi oraz etycznymi. Użytkownikom zabrania się dostarczania do publikacji treści niezgodnych z prawem, w tym z prawem autorskim. W przypadku naruszenia tych zasad, użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność w tym karną, za wyrządzenie szkody i krzywdy osobom trzecim.

11. Zabrania się tworzenia opracowań na bazie materiałów zawartych na łamach serwisu www.portalsosnowiec.pl bez wyraźnej zgody operatora. Opracowaniem nazywamy każdy rodzaj przerobionego tekstu, który nie jest kopiowany a opisany innymi słowami.

 

12. Udostępnienie materiałów zawartych w serwisie www.portalsosnowiec.pl oraz tworzenie opracowań, wymaga bezwarunkowe dodanie adnotacji o źródle pochodzenia materiału/zdjęcia/artykułu w tym wypadku adres www.portalsosnowiec.pl

 

13. Niestosowanie się do punktu 11 i 12 niniejszego regulaminu wiąże się z łamaniem zasad regulaminu oraz praw autorskich.

 

 

 

LICENCJA

 

1. Użytkownik serwisu, który przekazuje do publikacji artykuły, teksty informacyjne, zdjęcia, wypowiedzi oraz innego rodzaju materiały, upoważnia operatora do publikacji wyżej wymienionych treści na łamach serwisu www.portalsosnowiec.pl. Upoważnienie obejmuje rozpowszechnianie treści oraz ich zwielokrotnianie w dowolny sposób, wprowadzanie do obrotu, upublicznianie oraz udostępnianie treści i materiałów przekazanych do publikacji na łamach serwisu. Treść będzie dostępna dla wszystkich użytkowników serwisu w dowolnym czasie i miejscu, na różnego rodzaju nośnikach. Upoważnienie obejmuje zgodę na wykorzystanie materiału w celach reklamowych i promocyjnych serwisu www.portalsosnpwiec.pl.

 

2. Licencja zostaje przekazana w momencie przekazania treści do serwisu. Dotyczy ona każdego tekstu informacyjnego, zdjęcia, artykułu, linku odrębnie.

 

3. Udzielona licencja ma czas nieokreślony

 

4. Licencja nie ma charakteru wyłącznego

 

5. Licencja udzielana jest dobrowolnie i w sposób nieodpłatny

 

6. Operator ma prawo do udzielenia sublicencji

 

7.  Użytkownik może zostać obciążony kosztami związanymi z pokryciem zadośćuczynienia w wypadku, gdy przesyłane treści mogą w rażący sposób łamać prawo autorskie bądź prawo prasowe

 

ZASADY UMIESZCZANIA KOMENTARZY W SERWISIE     

 

1. Operator włączył funkcję, która umożliwia użytkownikom dodawanie komentarzy do zamieszczonej na łamach serwisu treści. Dodanie komentarza nie wymaga specjalnej rejestracji użytkownika. Użytkownik zamieszczający komentarz oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do stosowania zasad w nim zawartych.

 

2. Zabrania się umieszczania komentarzy w serwisie, które naruszają prawo, są sprzeczne z zasadami etycznymi oraz moralnymi, oraz komentarzy, które naruszają dobro osób trzecich. Nie wyraża się zgody na publikację komentarzy o treści pornograficznej, wulgarnej, obscenicznej, zawierającej informacje handlowe oraz nieuzgodnione treści reklamowe. Do odpowiedzialności za umieszczanie podobnych komentarzy będzie pociągnięta osoba, która umieściła komentarz.

 

3. Użytkownik zamieszczający komentarz na łamach serwisu, automatycznie udziela zgody operatorowi na nieodpłatne wykorzystanie komentarza, zwielokrotnianie go dowolną techniką, utrwalanie, udostępnianie i rozpowszechnianie w całości lub w mniejszych fragmentach, określonych przez operatora. Operator otrzymuje zgodę na publiczne odtwarzanie, wyświetlanie oraz wprowadzenie do pamięci komputera dodanego przez użytkownika komentarza.

 

4. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego komentarza. Dotyczy to przede wszystkim komentarzy, które w jakikolwiek sposób pozostają niezgodne z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie. Operator jest również uprawniony do dokonania pewnych zmian redakcyjnych w komentarzu, dzięki którym możliwe będzie usunięcie stanu naruszenia regulaminu lub prawa. Operator nie potrzebuje zgody użytkownika do dokonania zmian w zamieszczonym przez niego komentarzu.

 

5. Użytkownik będący autorem dodanego komentarza zrzeka się z chwilą jego dodania praw autorskich i praw osobistych, względem dodanego komentarza. Komentarz może jedynie zostać widoczny przy imieniu i nazwisku użytkownika dodającego komentarz, lub przy dowolnie wybranym przez niego pseudonimie.

 

6. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcji dodawania komentarzy w serwisie w dowolnie wybranym przez niego momencie, bez konieczności podania powodu podjęcia takiej decyzji. Zawieszenie funkcji dodawania komentarzy dotyczy wszystkich obszarów działania serwisu. Operator w dowolnym momencie może usunąć wybrane przez siebie komentarze bez konieczności podania przyczyny.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Użytkownik ma prawo do utrwalenia w dowolny sposób treści niniejszego regulaminu (drukowanie, zapis na dysku lub innym nośniku).

 

2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie z przyczyn mających znaczenie. Wszystkie dokonane zmiany w regulaminie będą każdorazowo komunikowane wszystkim użytkownikom serwisu na łamach serwisu www.portalsosnowiec.pl. Wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać po upłynięciu 14 dni od momentu ich publikacji na łamach serwisu. Dokonanie zmian może być związane ze zmianami technologicznymi, prawnymi, ekonomicznymi lub organizacyjnymi. Operator nie ma obowiązku podawać przyczyny dokonania zmian w regulaminie, a jedynie poinformować o wprowadzonych zmianach, na 14 dni przed ich wejściem w życie.

 

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na łamach serwisu.

 

4. Wiedza jaką dysponuje operator, pozwala stwierdzić, że usługi elektroniczne świadczone w ramach serwisu nie stwarzają żadnych zagrożeń.

 

5. Wszystkie reklamacje, uwagi, pytania oraz sugestie związane z funkcjonowaniem serwisu www.portalsosnowiec.pl należy zgłaszać drogą mailową na adres admin@portalsosnowiec.pl

 

6. Wszelkie reklamacje przesłane do operatora za pośrednictwem maila, rozpatrywane będą w najszybszym możliwym czasie, jednak nie później niż do 30 dni od momentu otrzymania reklamacji. O rozpatrzeniu złożonej reklamacji operator będzie informował droga elektroniczną.

 

7. Każdy użytkownik korzystający z serwisu, może w dowolnej chwili zrezygnować z odbierania usług serwisu, poprzez opuszczenie strony serwisu www.portalsosnowiec.pl. 

8. Niniejszy regulamin obowiązuje od 14.04.2020r.

 

 

 

Zaufani partnerzy